Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Terra Natura: Terra Natura, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer. Terra Natura is organisator van de cursus, de opleiding, de training, het traject, het seminar of de reis (hierna de ‘activiteit’ genoemd) waarvoor deelnemer zich aan wenst te melden.
 • Deelnemer: degene die, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een overeenkomst sluit met Terra Natura waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van inschrijving voor- en deelname aan een activiteit verzorgd door Terra Natura. Het volgen van een programma en/of het verzenden van ingevuld inschrijfformulier heeft te gelden als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Terra Natura ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.

4. Bijzondere, van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

6. Het feit dat Terra Natura gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van de voorwaarden eist, wil niet zeggen dat de voorwaarden niet (meer) van toepassing zijn. Terra Natura kan alsnog directe naleving eisen.

7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

8. Terra Natura behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de deelnemer een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Inschrijving

1. Inschrijving voor deelname aan een training van Terra Natura geschiedt door aanmelding middels een ingevuld aanmeldingsformulier via de website, per e-mail of per social media.

2. Je inschrijving is definitief wanneer wij de eerste (aan)betaling van je ontvangen hebben.

3. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving, behalve voor de opleidingen.

4. Deelnemers die zich inschrijven voor deelname aan een activiteit die volgeboekt is worden op een wachtlijst geplaatst. Zij ontvangen hierover bericht van Terra Natura.

5. Terra Natura heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een activiteit.

Artikel 3. Prijzen en betaling

1. De door Terra Natura gehanteerde en vermelde prijzen en/of uurtarieven zijn inclusief BTW. , tenzij anders vermeld wordt. Eventuele bijkomende kosten (zoals kosten voor verblijf, eten, excursies of andere) worden, indien hier sprake van is, apart weergegeven.

2. Indien de deelnemer het te betalen bedrag voldoet via het betalingssysteem van de website is zijn inschrijving compleet en is de deelnemer verzekerd van zijn plaats.

3. Indien de deelnemers kiest voor vooruitbetaling per bank ontvangt de deelnemer na het plaatsen van de inschrijving een bevestiging met daarin de betalingsgegevens. Tenzij andere afspraken overeen gekomen, is de deelnemer enkel definitief ingeschreven na ontvangst van de betaling door Terra Natura.

3. Bij niet-tijdige betaling behoudt Terra Natura zich het recht voor om de deelnemer geen toegang tot de cursus te verlenen.

4. Terra Natura behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Na een prijsverhoging is de deelnemer gerechtigd zijn deelname aan een cursus binnen 7 dagen te annuleren.

5. Indien partijen achteraf betaling zijn overeengekomen, stuurt Terra Natura de deelnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Indien de deelnemer niet binnen deze termijn heeft betaald, is Terra Natura gerechtigd, nadat hij de deelnemer ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de deelnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Bovendien komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de deelnemer.

6. Indien partijen termijn betaling zijn overeengekomen voor een jaaropleiding, dient de deelnemer alle termijnen binnen de afgesproken datum te voldoen. Indien de deelnemer beslist de jaaropleiding vroegtijdig te beëindigen dienen de resterende termijnen alsnog betaald te worden. Blijft de deelnemer hierbij in gebreken, dan is Terra Natura gerechtigd, nadat hij de deelnemer ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – in rekening van de deelnemer te brengen.

Artikel 4. De activiteit

1. De activiteit wordt gegeven door een instructeur die voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

2. De deelnemers aan een activiteit dienen zich correct en in overeenstemming met de door de instructeur gegeven instructies te gedragen. Deelnemers die de aanwijzingen van de instructeur niet opvolgen, die regels overtreden en/of die zichzelf en/of anderen in gevaar brengen kunnen worden uitgesloten van verdere deelname, zonder dat zij recht hebben op restitutie van betaalde gelden.

3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van Terra Natura.

4. Eventueel verstrekt materiaal tijdens de activiteiten mag uitsluitend voor eigen gebruik benut worden.

5. De rechten van intellectueel eigendom op verstrekt materiaal tijdens de activiteit berust bij Terra Natura dan wel bij een andere eigenaar van het intellectueel eigendom. De deelnemer dient de rechten van intellectueel eigendom te respecteren. Verveelvoudiging en/of verspreiding van het materiaal is niet toegestaan.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

1. Terra Natura is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de activiteit. Terra Natura kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken. Ook voor schade aan personen, eigendommen of dieren is Terra Natura niet aansprakelijk.

2. Tevens wordt alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uitgesloten, evenals de aansprakelijkheid voor annulering door overmacht, voor vertragingen, storingen en iedere vorm van schade die voortvloeit uit omstandigheden waar Terra Natura geen invloed op heeft.

3. Tijdens de activiteit wordt gewerkt met levende dieren. Deelnemer dient zich hier bewust van te zijn: levende dieren kunnen onverwachte bewegingen of reacties hebben waar Terra Natura geen enkele invloed op uit kan oefenen en dientengevolge ook geen aansprakelijkheid voor kan dragen. Deelname aan een activiteit is geheel voor eigen risico. De deelnemer is bovendien als eigenaar/begeleider van een dier verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van dit dier. Mocht een dier schade veroorzaken aan eigendommen van anderen, de locatie of van Terra Natura, dan zal deze schade op de deelnemer verhaalt kunnen worden. Terra Natura adviseert haar deelnemers een goede WA-verzekering en/of ongevallenverzekering te verzorgen.

4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van de locatie waar de activiteit plaats heeft. De beperkingen gelden niet indien er sprake is van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid door Terra Natura.

Artikel 6. Annulering van een inschrijving

1. Annuleringen van een inschrijving voor een driedaagse training of clinic is alleen schriftelijk mogelijk en geschiedt in overeenstemming met dit artikel.

 • De deelnemer of clinic organisator die tot zes weken voor aanvang van de training of clinic annuleert, is een bedrag van € 30,00 aan administratiekosten verschuldigd in verband met de annulering. Betaalde programmagelden worden teruggestort.
 • De deelnemer of clinic organisator die binnen zes weken voor aanvang van de training of clinic annuleert komt alleen in aanmerking voor restitutie of kwijtschelding van het programmageld indien er voor het betreffende programma een wachtlijst is of wanneer de deelnemer of clinic organisator zelf een vervanger heeft gevonden. In alle gevallen is de deelnemer of organisator een bedrag van € 30,00 aan administratiekosten verschuldigd.

2. Annulering van een inschrijving voor een jaaropleiding is alleen schriftelijk mogelijk en geschiedt in overeenstemming met dit artikel.

 • De deelnemer die tot twaalf weken voor aanvang van het nieuwe opleidingsjaar annuleert, is een bedrag van € 500 verschuldigd in verband met de annulering, tenzij anders vermeld wordt. Betaalde bedragen worden teruggestort minus het verschuldigde bedrag.
 • De deelnemer die binnen twaalf weken voor aanvang van het nieuwe opleidingsjaar annuleert komt niet in aanmerking voor restitutie of kwijtschelding van het opleidingsgeld. Het opleidingsgeld dient dan alsnog te worden betaald.

3. Afwijking van de annuleringsvoorwaarden in dit artikel is mogelijk indien dit in het desbetreffende programma door Terra Natura schriftelijk aangegeven wordt.

4. De deelnemer die na aanvang van de activiteit niet meer in staat is de activiteit te volgen, heeft geen recht op restitutie van de activiteitkosten, tenzij Terra Natura anders besluit.

5. Terra Natura is gerechtigd een activiteit te annuleren indien zij hiervoor goede gronden (te weinig deelnemers, overmacht) aanwezig acht. In geval van annulering door Terra Natura voor aanvang van de eerste activiteit heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de volledige activiteitkosten. In geval van annulering tijdens de activiteit heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de activiteitkosten naar rato van het aantal nog niet genoten activiteit momenten.

Artikel 7. Gegevens deelnemers

1. Deelnemers van een activiteit van Terra Natura, met uitzondering van de clinics, worden opgenomen in het deelnemersbestand van Terra Natura, tenzij de deelnemer aangeeft dit niet te willen, zodat de deelnemer op de hoogte kan worden gebracht van nieuwe cursussen en dergelijk via mail. Terra Natura respecteert de privacy van de deelnemers, gaat vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt deze niet aan derden.

2. Indien geen prijs meer wordt gesteld op het ontvangen van mail van Terra Natura, kan de deelnemer hiertoe contact opnemen met Terra Natura dan wel zich uit laten schrijven door de geboden mogelijkheid in de mail.

Artikel 8. Foto en video

1. Tijdens de trainingen worden foto’s en video’s gemaakt voor publiciteit doeleinden. Bij deelname aan een activiteit van Terra Natura geef je Terra Natura toestemming dat de foto’s waar je op staat gepubliceerd mogen worden. Uiteraard worden geen aanstootgevende beelden gepubliceerd.
Indien je als deelnemer niet wilt dat er foto’s van jou gemaakt worden, vragen we je dit aan ons te melden via mail. Vermeld in deze mail ook altijd de training waaraan je deelneemt en de datum.

Artikel 9. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen Terra Natura en deelnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Terra Natura en de deelnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Terra Natura.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij Terra Natura. Deelnemer ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na het indienen van de klacht, een inhoudelijke reactie van Terra Natura.

Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Terra Natura. Door inschrijving voor de activiteit van Terra Natura verklaart de deelnemer op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

0
  0
  Inschrijvingen
  Geen traningen toegevoegdSchrijf je in voor een training